അറസ്റ്റർ കോർ (ഡ്യുറത്തീൻ) റോഡ് / എം‌ഒവി ബ്ലോക്ക് സ്റ്റാക്ക്